注音三字经

 • rkshzu.cn   来源:萍萍网   2020-06-30 04:05:34  

sān zì jīng 三 字 经 rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn gǒu bù jiào xìng nǎi qiān 人 之 初 性 本 善 性 相 近 习 相 远  苟 不 教  性 乃 迁 jiào zhī dào guì yǐ zhuān xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù 教 之 道 贵 以 专 昔 孟 母 择 邻 处 子 不 学 断 机 杼 dòu yān shān yǒu yì fāng jiào wǔ zǐ  míng jù yáng yǎng bù jiào fù zhī guò 窦 燕 山 有 义方 教 五 子 名 俱 扬 养 不 教 父 之 过 jiào bù yán shī zhī duò zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi 教 不 严 师 之 惰 子不 学 非 所 宜 幼 不 学 老 何 为 yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì wéi rén zǐ fāng shǎo shí 玉 不 琢 不 成 器 人 不 学 不 知 义 为 人 子  方 少 时 qīn shī yǒu xí lǐ yí xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí 亲 师 友 习 礼 仪 香 九 龄 能 温 席 孝 于 亲 所 当 执 róng sì suì néng ràng lí dì yú cháng yí xiān zhī shǒu xiào tì cì jiàn wén 融 四 岁 能 让 梨 弟 于 长  宜 先 知 首 孝 悌 次 见 闻 zhī mǒu shù shí mǒu wén yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn 知 某 数 识 某 文 一 而 十 十 而 百 百 而 千 千 而 万 sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng sān gāng zhě 三 才 者 天 地 人 三 光 者  日 月 星  三 纲 者 jūn chén yì fù zǐ qīn  fū fù shùn yuē chūn xià  yuē qiū dōng 君 臣 义 父 子 亲  夫 妇 顺 曰 春 夏  曰 秋 冬 cǐ sì shí yùn bù qióng yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng 此 四 时 运 不 穷 曰 南 北 曰 西 东 此 四 方 应 乎 中 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ xíng běn hū shù yuē rén yì lǐ zhì xìn 曰 水 火 木 金 土 此 五 行 本 乎 数  曰 仁 义 礼 智 信 cǐ wǔ cháng bù róng wěn dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ sì 此 五 常 不 容 紊 稻 粱 菽 麦 黍 稷 此 六 谷 人 所 食 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù  rén suǒ sì yuē xǐ nù yuē āi jù 马 牛 羊 鸡 犬 豕 此 六 畜 人 所 饲 曰 喜 怒 曰 哀 惧 ài wù yù qī qíng yù páo tǔ gé  mù shí jīn sī yǔ zhú nǎi bā yīn 爱 恶 欲 七 情 欲 匏 土 革 木 石 金 丝 与 竹 乃 八 音 gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn zì zǐ sūn zhì xuán zēng 高 曾 祖 父 而 身 身 而 子 子 而 孙 自 子 孙 至 玄 曾 nǎi jiǔ zú rén zhī lún fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng 乃 九 族 人 之 伦 父 子 恩 夫 妇 从 兄 则 友 弟 则 恭 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng cǐ shí yì rén suǒ tóng 长 幼 序 友 与 朋 君 则 敬 臣 则 忠 此 十 义 人 所 同 fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu wéi xué zhě bì yǒu chū 凡 训 蒙 须 讲 究  详 训 诂 明 句 读 为 学 者 必 有 初 xiǎo xué zhōng zhì sì shū lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán 小 学 终 至 四 书 论 语 者 二 十 篇 群 弟 子 记 善 言 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 孟 子 者 七 篇 止 讲 道 德 说 仁 义 作 中 庸 子 思 笔 zhōng bù piān yōng bù yì zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì 中 不 偏 庸 不 易 作 大 学 乃 曾 子 自 修 齐 至 平 治 xiào jīng tōng sì shū shú rú liù jīng shǐ kě dú shī shū yì lǐ chūn qiū 孝 经 通 四 书 熟 如 六 经 始 可 读 诗 书 易 礼 春 秋 hào liù jīng dāng jiǎng qiú yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì 号 六 经 当 讲 求 有 连 山  有 归 藏 有 周 易 sān yì xiáng yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào 三 易 详 有 典 谟 有 训 诰 有 誓 命  书 之 奥 wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ dà xiǎo dài zh lǐ jì 我 周 公 作 周 礼 著 六 官 存 治 体 大 小 戴 注 礼 记 shù shèng yán lǐ yuè bèi yuē guó fēng yuē yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng 述 圣 言 礼 乐 备 曰 国 风  曰 雅 颂 号 四 诗 当 讽 咏 shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn wù sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 诗 既 亡 春 秋 作 寓 褒 贬 别 善 恶 三 传 者  有 公 羊 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào  jì qí shì 有 左 氏 有 谷 梁 经 既 明  方 读 子 撮 其 要  记 其 事 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 五 子 者 有 荀 扬 文 中 子 及 老 庄 经 子 通  读 诸 史 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng jū shàng shì 考 世 系 知 终 始 自 羲 农 至 黄 帝 号 三 皇 居 上 世 táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì táng yǒu yǔ shāng yǒu tāng 唐 有 虞 号 二 帝 相 揖 逊 称 盛 世 唐 有 禹 商 有 汤 zhōu wén wǔ chēng sān wáng xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè 周 文 武 称 三 王  夏 传 子 家 天 下 四 百 载 迁 夏 社